Revision

Det ligger allerede i vores firmanavn, at én af vores hovedopgaver er revision. Hele vejen gennem vores teoretiske og praktiske uddannelse lærer vi at revidere de årsrapporter og andre opgørelser for vores kunder, der ved lov eller gennem aftale skal underkastes revision.

Offentlighedens tillidsrepræsentant

I forbindelse med de seneste ændringer af lovgivningen er vi blevet kaldt "offentlighedens tillidsrepræsentanter". Det betyder, at långivere, medarbejdere, aktionærer, leverandører og andre interessegrupper skal kunne stole på os som kvalificerede og kompetente revisorer.

Revisionsrapportering

Vort arbejde med revisionen giver sig som oftest til kende gennem to forskellige rapporteringer:

  • En ekstern rapport til offentligheden igennem vor påtegning på det reviderede regnskab.
  • En intern rapport til virksomhedens ledelse igennem vort protokollat om den udførte revision.

Uafhængighed - habilitet

Vi forventes at være uafhængige og habile, når vi udfører revisionsarbejdet. Reglerne herom findes i lovgivningen om årsrapporter, fondsbørsen og revisorer.

Planlægning

Det sikres ved udførelsen af revisionen, at vi gør vort arbejde så hurtigt og effektivt som muligt. Dette kan kun lade sig gøre ved en omhyggelig planlægning, der sker i samarbejde med vore kunder. Herved sikres det samtidig, at vi kan udføre det lovpligtige revisionsarbejde til en optimal pris for kunden.

God revisionsskik

Omfanget af vort revisionsarbejde bestemmes af begrebet god revisionsskik. Denne skik fastlægges løbende i form af lovgivning, vejledninger og praksis. Vi er forpligtede til altid at leve op til god revisionsskik gennem vor beskikkelse som statsautoriserede revisorer og vort medlemskab af RevisorGruppen Danmark.

Kvalitetskontrol

Endelig er vort revisionsarbejde underlagt kvalitetskontrol, idet vore skriftlige instrukser og arbejdsmetoder løbende er underkastet kontrol fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og udvikles i overensstemmelse med kravene i RevisorGruppen Danmark.

Revision skaber tillid

Revisionen er rettet mod, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens situation. Samtidig skal revisorerne vurdere, om forvaltningen af virksomhedens værdier er tilfredsstillende.

Revision tilpasses

Revisionen er ikke en ydelse, der købes i metermål. Derimod tilpasses revisionen til den enkelte virksomhed og dennes behov. Derfor vurderer vi enhver revisionsopgave nøje, før omfanget og fremgangsmåden kan bedømmes.